Zeestraat 231

Nederland

1943 AC Beverwijk

0624807899

Algemene voorwaarden

 Huisregels

Acupunctuur en andere behandelingen van de therapeut zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging.

De cliënt dient bij gezondheidsklachten ook de huisarts te raadplegen.

De behandeling vindt plaats in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn. Bij eventuele aanwezigheid van een derde persoon (bijv. een stagiair) zal de therapeut voorafgaand aan de behandeling toestemming aan de cliënt vragen.

Het behandelplan en de werkwijze wordt voorafgaand aan het behandeltraject besproken met de cliënt. Bij bezwaren tegen specifieke handelingen dient de cliënt dit direct aan te geven. Indien de cliënt akkoord gaat met het behandelplan is er sprake van een behandelovereenkomst.

De therapeut handelt met grote zorg. De kans op blauwe plekken, zwellingen of beschadiging van de huid is niet geheel uit te sluiten. Indien dit mocht gebeuren is de therapeut verantwoordelijk voor correcte verzorging. Verder valt dit onder het eigen risico van de cliënt.

De therapeut en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.

In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in of rondom het pand.

Privacy

Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het college van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen.

De therapeut is verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.

Betalingsvoorwaarden

Mocht client een afspraak niet kunnen nakomen, dan graag minstens 24 uur van te voren afmelden. Annuleert client niet, of niet tijdig, dan kan de behandelaar het consult in rekening brengen.

Facturen worden per e-mail na behandeling naar cliënt verstuurd en dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, per bank te worden betaald.

Indien client niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan is cliënt van rechtswege in verzuim vanaf de 14e dag. De behandeling kan dan worden stopgezet totdat de rekening betaald is.

Als de behandelaar een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Verkeert client in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de client.


Zorgverzekering

De therapeut staat ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeswijze Zhong (registratienummer 0804640101087).

Acupunctuurbehandelingen vallen over het algemeen onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering.

Tuchtregeling en klachten

Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl

De therapeut is onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB Koepel Alternatieve Behandelwijzen  www.kab-koepel.nl